1
2
3

Projekty domov

ČO PROJEKT OBSAHUJE

Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby. Štandardne je vyhotovený v 5-tich kópiách.

Projekt architektúry
Obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.

Projekt statiky
Obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

Projekt ústredného vykurovania
Obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

Projekt domového plynovodu
Obsahuje technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu.

Projekt zdravotechniky
Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu.

Projekt elektroinštalácie
Obsahuje technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

Projekty pre veľkú individualitu stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete neobsahujú osadenie domu na pozemok, napojenie na inžinierske siete a projekt požiarnej ochrany.

Výkresy je možné po individuálnej dohode dohotoviť k projektovej dokumentácii v tomto rozsahu:

  • architektonické riešenia osadenia objektu v teréne
  • prípojky jednotlivých profesií
  • projekt požiarnej ochrany

Ceny horeuvedenej dokumentácie sa stanovia podľa individuálnej dohody.

Podklady pre vyhotovenie výkresov osadenia objektu, jednotlivých prípojok a požiarnej ochrany:

  • polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitánej podobe vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Na podkladoch musia byť uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností a aj susedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele a aj na susedných pozemkoch
  • kópia listu vlastníctva
  • polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály

Tieto podklady sú určujúce pre vyhotovenie INDIVIDUÁLNEHO PROJEKTU. Cena, termín a samotný rozsah prác sa určia dohodou pri osobnom kontakte.